Omdat er altijd muziek in zit

Privacy


Privacyverklaring AvL Blaasinstrument Reparatie          

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door AvL Blaasinstrument Reparatie geleverde producten en
diensten.

AvL Blaasinstrument Reparatie, gevestigd te Molensingel 25 ,1766 KP Wieringerwaard, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
AvL Blaasinstrument Reparatie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die AvL Blaasinstrument
Reparatie van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven
doeleinden en die door AvL Blaasinstrument Reparatie in ieder geval en ten minste worden verwerkt,
betreffen: 
• Voorletters en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Bedrijfsnaam 
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode) 
• Telefoonnummer (mobiel of vast) 
• E-mailadres 

Verwerkt AvL Blaasinstrument Reparatie ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. AvL Blaasinstrument
Reparatie verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens 
 
Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met AvL Blaasinstrument Reparatie, dan willen we u goed van
dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 
 
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
• Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze 
belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding 
staan tot het soort dienstverlening vanuit AvL Blaasinstrument Reparatie. Bijvoorbeeld om u via
onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van AvL Blaasinstrument Reparatie. Wilt
u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven door een E-Mail te sturen
naar; info@avlblaasinstrumentreparatie.nl
 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk
verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is AvL Blaasinstrument Reparatie gebonden aan de daarvoor
geldende 
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt AvL Blaasinstrument
Reparatie zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te
laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.  
Hoe lang we gegevens bewaren
AvL Blaasinstrument Reparatie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
AvL Blaasinstrument Reparatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.  
In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
AvL Blaasinstrument Reparatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar
info@avlblaasinstrumentreparatie.nl . 
Beveiliging
AvL Blaasinstrument Reparatie  hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw 
persoonsgegevens. AvL Blaasinstrument Reparatie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies,
wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die
bij AvL Blaasinstrument Reparatie toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is
verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is
bepaald. In het geval AvL Blaasinstrument Reparatie gebruik maakt van de diensten van derden, zal
AvL Blaasinstrument Reparatie  in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken
maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.  
Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet,
zal AvL Blaasinstrument Reparatie  u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u
indienen via info@avlblaasinstrumentreparatie.nl. 

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement
kunt u contact met ons opnemen, via info@avlblaasinstrumentreparatie.nl.
 
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 20 mei 2018.